Określa się następujący sposób korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu służącemu komunikowaniu.

 1. Zabrania się uczniom używania na terenie szkoły (na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach) telefonów komórkowych i innych urządzeń (analogowych i cyfrowych) rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
 2. Telefony komórkowe oraz podobne urządzenia służące komunikacji (smatfony, iPhone) wnoszone na teren szkoły muszą być wyłączone. Uczeń może korzystać z nich tylko poza terenem szkoły lub za wyraźną zgodą nauczyciela.
 3. Nauczyciel ma prawo odebrać telefon uczniowi, który korzysta z niego na terenie szkoły bez zezwolenia. Telefon może odebrać rodzic (prawny opiekun) w sekretariacie szkoły.
 4. W przypadku odmowy wydania telefonu nauczycielowi bądź wicedyrektorowi Szkoły wzywa się rodzica (prawnego opiekuna) w trybie pilnym do Szkoły
  w związku z naruszeniem przez ucznia zapisów Statutu szkoły i obowiązków ucznia..
 5. W wyjątkowych sytuacjach wymagających porozumienia się z rodzicami uczeń ma prawo do  skorzystania  z telefonu za zgodą nauczyciela
  i w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
 6. Bezwzględnie zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły urządzeń takich, jak: laptopy, tablety, konsole do gier, palmtopy, mp4 (odtwarzacze dźwięków i/lub obrazu), słuchawki, kamery, aparaty fotograficzne, dyktafony, urządzenia podsłuchowe.
 7. Uczniom łamiącym postanowienia ustępu 6) nauczyciel ma prawo odebrać urządzenie. Odbiór urządzenia tak jak w pkt. 3)
 8. Urządzeniem elektronicznym, które uczeń może wnieść do szkoły i korzystać z niego w sposób niekolidujący z innymi postanowieniami niniejszego statutu i istniejących regulaminów szkolnych jest e-czytnik tekstów.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­