Tarnów, dnia 30.10.2017  r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie z dnia  30.10.2017 r

w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220.z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej "Komisją" w składzie:

 1. Pan Andrzej Kot - przewodniczący Komisji Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie
 2. Pani Aneta Abram -  członek Komisji - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 3. Pan Włodzimierz Pajor - członek Komisji - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie
 4. Pani Alfreda Chrapusta - członek Komisji - dot. Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie
 5. Pani Maria Potoczek - sekretarz Komisji - samodzielny referent ds. kadrowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

mgr Andrzej Kot - Dyrektor szkoły


Załączniki

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 - Oświadczanie przestępstwo publiczne

Załącznik nr 4 - Oświadczanie prawa publiczne

Załącznik nr 5 - Oświadczanie przetwarzanie danych

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­