III.Oceny bieżące w klasach I - III szkoły podstawowej. 

Oceny bieżące (cząstkowe) w klasach I - III szkoły podstawowej ustalane są według skali sześciopunktowej:

- 6 pkt - doskonale,
- 5 pkt - bardzo dobrze,
- 4 pkt - dobrze,
- 3 pkt - słabo,
- 2 pkt - bardzo słabo,
- 1 pkt - źle.

W klasach tych oceny klasyfikacyjne mają charakter opisowy.
Sposób oceniania aktywności uczniów opracowują i podają do wiadomości uczniom i rodzicom nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

IV. Oceny bieżące i klasyfikacyjne w klasach IV - VI szkoły podstawowej i w gimnazjum.

Oceny bieżące i klasyfikacyjne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustalane są w stopniach:

- 6 - celujący,
- 5 - bardzo dobry,
- 4 - dobry,
- 3 - dostateczny,
- 2 - dopuszczający,
- 1 - niedostateczny.

Ogólne kryteria stopni określa paragraf 14 Szkolnego Systemu Oceniania.

V. Ocena zachowania.

Ocena zachowania wyraża opinię Zespołu o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania oraz promocję lub ukończenie szkoły.

VI. Skala ocen z zachowania.

W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania śródroczna i roczna ma charakter opisowy. W pozostałych klasach ustalana jest według czterostopniowej skali:

- wzorowe,
- dobre,
- poprawne,- nieodpowiednie.

Kryteria poszczególnych ocen zachowania określa paragraf 18 pkt 7 Szkolnego Systemu Oceniania.

VII. Wykładnia oceny z zachowania.

Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie:

 1. własnych obserwacji zachowań ucznia,
 2. opinii nauczycieli i pracowników Zespołu,
 3. analizy uwag o zachowaniu i aktywności ucznia zawartych w zeszycie spostrzeżeń,
 4. wysłuchania uwag koleżanek i kolegów z klasy podczas godzin wychowawczych poświęconych problematyce zachowania,
 5. samooceny ucznia.

VIII. Kryteria oceny z zachowania.

Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia brane są pod uwagę następujące wymagania:

 1. właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników Zespołu, osób dorosłych i kolegów, okazywanie im szacunku i gotowości współpracy;
 2. uczciwość w postępowaniu codziennym, wrażliwość na sprawy innych, pomoc ludziom starszym, chorym, kolegom;
 3. kultura współżycia i współdziałania w zespole, tolerancja, odwaga w przeciwstawianiu się niewłaściwemu zachowaniu innych, kultura słowa;
 4. sumienność w wykonywaniu obowiązków szkolnych, systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje, niezwłoczne usprawiedliwianie nieobecności;
 5. troska o zdrowie swoje i innych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole, poza nią, nieuleganie nałogom;
 6. dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, ład i porządek w klasie i szkole, przebieranie obuwia, nie śmiecenie;
 7. branie aktywnego udziału w życiu klasy, szkoły, uczestniczenie w olimpiadach przedmiotowych, zawodach, konkursach, imprezach okolicznościowych;
 8. dbanie o dobre imię Zespołu;
 9. w przypadku klas sportowych i artystycznych systematyczne uczęszczanie na treningi i zajęcia artystyczne, godne reprezentowanie Zespołu w zawodach sportowych i imprezach artystycznych;
 10. poszanowanie własności szkolnej oraz cudzej, przeciwstawianie się jej niszczeniu i aktom wandalizmu;
 11. przeciwstawianie się własnym przykładem przejawom chamstwa i brutalizacji zachowań, działanie na rzecz porozumienia, pojednania i współpracy, okazywanie przyjaznego stosunku do innych i środowiska naturalnego.
  Opracował Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Sportowych.
  Tarnów, wrzesień 2000.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­